10. Jesus stirbt am Kreuz

10.-Jesus-stirbt-am-Kreuz-Fotografie-auf-Holz-285-x-285-cm-2009